Hållbarhet

 • -

 • Som BROTHERS-kund ska du känna dig trygg med att varorna som du köper lever upp till högt ställda krav på kvalitet, produktsäkerhet och kemikalieinnehåll och att vi ständigt arbetar för att tillverkningen ska ske under förhållanden som uppfyller de internationella kraven på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

  Med vår miljöpolicy och uppförandekod som grundstenar tar vi vårt arbete med miljö och socialt ansvar vidare tillsammans med våra leverantörer. Det ger nöjda kunder, stolta medarbetare och en god relation med våra leverantörer.

 • Vårt ansvar

 • OM VÅR UPPFÖRANDEKOD/BSCI
  BROTHERS har arbetat med en uppförandekod sedan 1998 och 2004 blev vi medlemmar i Business Social Compliance Initiative (BSCI); en europeisk samarbetsgrupp där ett stort antal företag enats om en uppförandekod och använder ett gemensamt system för kontroll av fabriker. Tillsammans med andra företag har vi goda möjligheter att påverka leverantörer att genomföra förbättringar.   

  Alla BROTHERS leverantörer av egen produktion måste skriva under vår uppförandekod och förbinda sig att följa den. De måste också genomgå kontroller av oberoende kontrollanter. I Hong Kong har vi egna produktionskontor som arbetar med uppföljning av produktionen och fabrikerna.

  Vid kontroller upptäcks ibland avvikelser från uppförandekoden. Då lägger vi fokus på att förbättringar ska genomföras som sedan följs upp vid en återkontroll. Om en leverantör vid upprepade tillfällen överträder kraven eller inte vill genomföra de åtgärder som krävs överväger vi att avsluta samarbetet. Vi för en ständig dialog med leverantörerna som även bjuds in till utbildningar och samtal som syftar till att de ska förstå fördelarna med att ta väl hand om sin personal och ge tips på hur man kan uppnå förbättringar.

  Många av de externa varumärken som finns i BROTHERS sortiment ägs av globala företag som arbetar med egna uppförandekoder. Vi har ingen möjlighet att själva kontrollera om uppförandekoderna efterlevs i deras fabriker men ställer krav på att dessa arbetar seriöst och grundligt med frågorna.
  Läs mer om BSCI här.


 • KVALITETSKONTROLL
  BROTHERS har en kvalitetsavdelning som sätter kvalitetskrav och standarder. I dessa krav ingår även kemikalierestriktioner som förbjuder eller begränsar användning av vissa kemikalier. Kvalitetsavdelningen utför även löpande kvalitets-, säkerhets- och kemikalietester. Syftet är att upprätthålla våra höga kvalitetskrav, men också säkerställa att plaggen inte innehåller farliga eller olagliga kemikalier.

  På externa laboratorier genomförs kvalitetstester inför varje produktionsstart och även kemikalietester i form av stickprovskontroller på färdig produkt. BROTHERS kvalitetsavdelning kan även göra tester på eget laboratorium vid produktfel eller för utredning av kvalitetsbrister. Vi använder oss även av Quality Controllers (QC) som på plats i fabrikerna kontrollerar att produkterna håller standard. En viktig del av kvalitetsavdelningens arbete är att utbilda vårt produktionskontor och leverantörer om våra kvalitetskrav och standarder.

  DJUROMSORGSPOLICY
  Material från utrotningshotade djur får inte förekomma i BROTHERS sortiment. Inte heller päls eller pälsdetaljer.  BROTHERS hållning är att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Om avsteg har skett från detta ska alternativa material eller metoder undersökas och prioriteras.  Vi eftersträvar att ställa krav på god djuromsorg och, där det är möjligt, avkräva information som styrker detta. Allt detta finns fastställt i den koncerngemensamma djuromsorgspolicy inom RNB RETAIL AND BRANDS, där BROTHERS ingår. Läs mer här.

   

    

 • HÅLLBARHETSREDOVISNING
  BROTHERS ingår i RNB RETAIL AND BRANDS som årligen rapporterar hela koncernens arbete inom miljö, etik och kvalitetsfrågor. 
  Läs rapporten här.

 • BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)  
  Vi är medlemmar i den globala icke vinstdrivande organisationen Better Cotton Initiative (BCI) sedan 2013. Som medlemmar bidrar vi till organisationens mission att ställa om bomullsindustrin globalt - att förbättra industrin för arbetarna, för miljön bomullen odlas i och för marknadens framtid. Det betyder bland annat pågående och mätbara förbättringar för miljön, odlingssamhällena och ekonomin för platserna som odlar det.

  Better Cotton produceras av odlare som:
  - effektiviserar sin vattenförbrukning och värnar om vattentillgängligheten
  - minimerar växtskyddsmetodernas skadliga inverkan
  - bevarar näringsrikedomen i jorden
  - bevarar det naturliga habitatet 
  - bevarar bomullsfiberns kvalité
  - främjar bra arbetsvillkor. 

  På Brothers bryr vi oss om miljön och har därför som mål att all bomull i våra egna produkter ska komma från hållbara källor år 2021. Med hållbara källor menar vi ekologisk bomull, BCI eller återvunnen bomull. 

  Läs mer om Better Cotton Intiative på https://bettercotton.org/